Salgs- og lev.betingelser - Erhvervskøb

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TEAM TRUCK APS

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler indgået mellem Team Truck ApS og Bestilleren, medmindre andet følger af ufravigelige lovregler.

Særregler for køb over webshop fremgår af salgs- og leveringsbetingelser under Betingelser for webshop.

OPLYSNINGER OM TEAM TRUCK APS

CVR nr. 25 38 99 72.

Team Truck ApS

Jeppe Skovgaards Vej 4

6800 Varde.

Team Truck ApS kan kontaktes på e-mail ttv@teamtruck.dk eller tlf. nr. 75 16 97 98.

 

TILBUD & PRISER

Team Truck ApS vedstår tilbud i 7 kalenderdage fra tilbuddets datering, medmindre andet er angivet i tilbuddet. Bliver tilbuddet ikke accepteret af Bestilleren inden udløbet af denne frist, bortfalder tilbuddet. Bestillerens skriftlige accept af Team Truck ApS’ tilbud er først bindende, når den skriftlige accept er kommet til Team Truck ApS’ kundskab. Hvis Bestilleren besvarer Team Truck ApS’ tilbud mundtligt, bliver Bestillerens accept bindende for Team Truck ApS, når ordrebekræftelse er udstedt og fremsendt til Bestilleren.

Alle priser er i danske kroner og er ekskl. moms og levering, medmindre andet er aftalt.

 

LEVERING

Team Truck ApS er alene pligtig til at præstere varen/varerne omfattet af parternes aftale. Levering foretages AB fabrik. Det kan særskilt aftales, at Team Truck ApS sørger for afsendelse og forsendelse, hvilket sker for Bestillerens egen regning og risiko. Leveringstidspunktet er som udgangspunkt angivet i tilbuddet og/eller på ordrebekræftelsen. Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, skal levering ske inden rimelig tid.

BETINGELSER FOR WEBSHOP

Team Truck ApS modtager betaling med betalingskortene Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard og JCB. Beløbet trækkes først fra Bestillerens konto, når varen/varerne er klar til afhentning AB fabrik eller når varen/varerne sendes fra lager.

Alle priser på webshoppen er angivet i danske kroner ekskl. moms.

Når køb på Team Truck ApS’ webshop er gennemført og betalingen er godkendt vil Bestilleren modtage en bekræftelsesmail på købet. Beløbet trækkes først fra Bestillerens bankkonto, når varen/varerne er klar til afhentning AB fabrik eller når varen/varerne sendes fra lager.

BETALINGSVILKÅR

Medmindre andet er aftalt eller fremgår af tilbud, ordrebekræftelse eller faktura skal betaling ske inden 30 dage efter fakturadato. Der påløber rente fra forfaldsdagen med den til enhver tid gældende morarente i renteloven. På Team Truck ApS’ anmodning er Bestilleren til enhver tid pligtig til at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse er Team Truck ApS forpligtet til at friholde Bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

 

RÅDGIVNING

Team Truck ApS vil efter bedste evne rådgive Bestilleren med hensyn til valg af varen/varerne og dennes/disses funktioner. Det er dog udtrykkeligt aftalt, at sådan teknisk rådgivning og bistand ydes uden beregning, og Team Truck ApS påtager sig ingen forpligtelser eller ansvar for så vidt angår sådan rådgivning og bistand, eller for opnåede resultater.

 

FORSINKELSE

Har Team Truck ApS ikke leveret ydelsen på det aftalte tidspunkt, foreligger der forsinkelse. Bestilleren har pligt til at reklamere skriftligt over for Team Truck ApS inden 3 hverdage efter forsinkelsen er eller burde være blevet Bestilleren bekendt. Foretages denne reklamation ikke rettidigt, mister Bestilleren sine misligholdsbeføjelser i anledning af forsinkelsen.

Bestilleren skal ved rettidig reklamation fastsætte en ny rimelig frist for levering af ydelsen på ikke under 8 hverdage. Der foreligger alene misligholdelse, såfremt Team Truck ApS ikke har leveret/afleveret varen/varerne indenfor denne ekstra frist. Bestilleren kan efterfølgende kun påberåbe sig misligholdelsesbeføjelser efter fristens udløb, jf. nedenfor.

I tilfælde af misligholdelse kan Bestilleren (1) kræve levering mod betaling af kontraktsummen eller (2) ophæve aftalen for den forsinkede del samt kræve købesummen herfor tilbagebetalt. Foreligger der kun forsinkelse ved en del af ydelsen, er det alene den forsinkede del, der kan ske ophævelse for. Bestilleren kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende mod Team Truck ApS i tilfælde af forsinkelse. Bliver Team Truck ApS som følge af umulighed eller andre ekstraordinære uforudsete omstændigheder afskåret fra at levere til aftalt tid forbeholdes retten til for Team Truck ApS uden ansvar og misligholdsbeføjelser at hæve aftalen mod at tilbagelevere betalinger. Opmærksomheden skal særligt henledes på, at Team Truck ApS ikke herudover kan tilpligtes at betale erstatning for direkte eller indirekte tab, som Bestilleren lider som følge af forsinkelsen, herunder også for driftstab, avancetab og andet indirekte tab.

 

MANGLER

Bestilleren har ved modtagelsen af varen/varer pligt til at foretage en sådan undersøgelse, som ordentlig forretningsbrug og sædvane påkræver med henblik på at konstatere, om varen/varerne er behæftet med mangler. Bestilleren skal straks efter at være eller burde være blevet bekendt med mangler ved varen/varerne reklamere skriftligt til Team Truck ApS. Reklamerer Bestilleren ikke straks, kan Bestilleren ikke senere gøre misligholdsbeføjelser gældende over for Team Truck ApS. Med mindre anden frist fremgår af tilbuddet skal reklamation over mangler ved varen/varerne senest ske 2 år efter levering har fundet sted. Bestilleren kan ikke herefter påberåbe sig, at det leverede var mangelfuld. Team Truck ApS har ret til at afhjælpe mangler ved varen/varerne inden rimelig tid. Ved udbedring skal Bestilleren levere og afhente varen/varerne hos Team Truck ApS, medmindre andet aftales mellem Team Truck ApS og Bestilleren.

Har Team Truck ApS ikke afhjulpet mangler ved ydelsen inden rimelig tid, kan Bestilleren fastsætte en rimelig frist på ikke under 8 hverdage for afhjælpning af mangler. Har Team Truck ApS ikke afhjulpet mangler ved varen/varerne inden udløbet af fristen kan Bestilleren hæve aftalen og kræve købesummen tilbagebetalt med fradrag af nytteværdien. Bestilleren kan herudover ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende mod Team Truck ApS. Team Truck ApS er i intet tilfælde ansvarlig for indirekte tab, herunder avance- og driftstab. Team Truck ApS er aldrig ansvarlig for mangler ved varer, der sælges brugt, medmindre andet fremgår af aftaledokumenter med Bestilleren.

 

ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT

Team Truck ApS og Bestilleren er erstatningsansvarlige for egne handlinger og undladelser efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Team Truck ApS’ erstatningsansvar er begrænset til varens/varernes samlede pris ekskl. moms. Måtte skade eller tab være omfattet af en af Team Truck ApS tegnet forsikring forhøjes beløbet i forannævnte ansvarsbegrænsning til forsikringssummen i den til enhver tid gældende forsikringspolice. Bestilleren meddeles indtræden i Team Truck ApS’ krav mod forsikringsselskabet med de begrænsninger der fremgår af den til enhver tid gældende aftale med denne, hvorefter kravet alene kan gøres gældende direkte mod forsikringsselskabet. Team Truck ApS er på intet tidspunkt og uanset årsag erstatningsansvarlig for Bestillerens driftstab, avancetab, tidstab eller andet indirekte tab, herunder produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill.

 

PRODUKTANSVAR

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. For produktansvar, der ikke er omfattet af ufravigelige regler, gælder følgende begrænsninger:

Team Truck ApS er alene erstatningsansvarlig, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Team Truck ApS eller andre i produktionskæden, som Team Truck ApS hæfter for.

Team Truck ApS’ erstatningsansvar er begrænset til varens/varernes samlede pris ekskl. moms. Måtte en skade være omfattet af en af Team Truck ApS tegnet forsikring forhøjes beløbet i forannævnte ansvarsbegrænsning til forsikringssummen i den til enhver tid gældende forsikringspolice. Bestilleren meddeles indtræden i Team Truck ApS’ krav mod forsikringsselskabet med de begrænsninger der fremgår af den til enhver tid gældende aftale med denne, hvorefter krav kun kan gøres gældende mod forsikringsselskabet.

Team Truck ApS kan ikke gøres erstatningsansvarlig for driftstab, tidstab eller andet indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill. Opmærksomheden skal særligt henledes på, at i det omfang Team Truck ApS måtte blive pålagt ansvar for produktansvarsskader i forhold til tredjemand, er Bestilleren forpligtet til, at holde Team Truck ApS skadesløs for det ansvar Team Truck ApS måtte blive pålagt, og som er videregående end Team Truck ApS’ ansvar efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Bestilleren har pligt til at lade sig sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift som behandler erstatningskrav mod Team Truck ApS fra tredjemand i anledning af ydelser leveret af Team Truck ApS via Bestilleren til tredjemand.

 

PRODUKTGARANTI

I det omfang producenter, leverandører, grossister eller andre tredjemænd yder anden, længere, bedre eller større garanti for ydelser end Team Truck ApS selv afgiver, kan disse rettigheder ikke gøres gældende mod Team Truck ApS. Bestiller meddeles indtrædelsesret i sådanne krav mod den eller de, der har stillet garantien. Garantier der afgives er, med mindre det udtrykkeligt fremgår i garantiens formulering som værende afgivet af Team Truck ApS, alene en produktgaranti afgivet af leverandøren iht. dennes betingelser.

 

KRAV MOD LEVERANDØRER

Hvis Team Truck ApS’ leverandør eller anden tredjemand har et ansvar over for Team Truck ApS for forsinkelser eller mangler, så vil Team Truck ApS være indstillet på så vidt muligt at give Bestilleren transport i Team Truck ApS’ krav mod leverandøren eller tredjemand.

 

FORBEHOLD I SALGSMATERIALE, PRISER M.V.

Team Truck ApS tager forbehold for udsolgte varer, tryk- og stavefejl på dets hjemmeside (www.teamtruck.dk), i salgsmateriale m.v., leveranceændringer fra Team Truck ApS’ leverandører samt ethvert andet forhold, som er uden for Team Truck ApS’ kontrol. Team Truck ApS forbeholder sig retten til at ændre de aftalte priser for ikke-leverede varer i tilfælde af øgede indkøbspriser fra underleverandører, valutakursændringer, statslige indgreb, ændringer i arbejdslønninger samt ethvert andet forhold som er uden for Team Truck ApS’ kontrol. Såfremt varen/varer indeholder software eller andre IT-programmer erhverver Bestilleren ved aftalens indgåelse alene en brugsret dertil. Bestilleren erhverver ikke ejendomsretten eller andre rettigheder til sådan software eller IT-programmer. Forbeholdene under punkt 14.1-14.3. medfører, at Bestilleren ikke er berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i tilfælde af misligholdelse (forsinkelse, mangler m.v.).

 

EJENDOMSFORBEHOLD

Team Truck ApS forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld og gyldig betaling af købesum, renter, omkostninger m.v. har fundet sted. Bestilleren er indtil dette tidspunkt ikke berettiget til at sælge, pantsætte eller i øvrigt disponere over købte varer på en sådan måde, at tredjemand opnår rettigheder herover. Bestilleren må ikke, inden ejendomsretten er overgået, overlade brugen eller besiddelsen af varen/varerne til andre uden for sit forretningssted. Bestilleren skal indtil ejendomsretten er overgået for egen regning holde varen/varerne og dets tilbehør i god og forsvarlig stand. Bestilleren er over for Team Truck ApS ansvarlig for enhver beskadigelse eller bortkomst af varen/varerne inkl. eventuelt udstyr, indtil ejendomsretten er overgået til Bestilleren. Bestilleren er forpligtet til at give Team Truck ApS adgang til at bese varen/varerne, indtil ejendomsretten er overgået til Bestilleren.

 

LOVVALG & VÆRNETING

Dansk lovgivning finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, at retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Enhver tvist som udspringer af parternes aftale skal anlægges ved retten i Esbjerg.

 

FORTROLIGHEDSPOLITIK

Team Truck ApS forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Team Truck ApS vil ikke afsløre information om kunder/brugere til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Forretningen vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

 

IKRAFTTRÆDEN

Salgs- og leveringsbetingelserne for erhvervskøb træder i kraft den 16. april 2018.

75 16 97 98
Besøg vores webshop Se mere her! Webshop